Wpływ 1-MNA na przeżywalność

Badania przeprowadzone w renomowanych ośrodkach naukowych (m.in. Swiss Federal Institute of Technology (ETH) Zurych, Szwajcaria i Harvard Medical School, Boston, USA) i opublikowane w Nature Chemical Biology (Schmeisser i wsp., 2013 – Literatura  >>) dowodzą, że 1-MNA ma wpływ na długość życia Caenorhabditis elegans, które są powszechnie stosowanym biologicznym modelem starzenia się.

W pracy tej wykazano, iż sirtuiny (Sirt1) przyczyniają się do wydłużenia życia C. elegans. Jest to związane z promocją metabolicznego tworzenia pro-oksydacyjnego substratu, 1-MNA. Zaburzenie pracy N-metylotransferazy aminowej (ANMT-1) potwierdza, iż 1-MNA ma kluczowe znaczenie w regulacji długości życia nicieni (Rysunek A). 


Rysunek A. Wpływ 1-MNA na długość życia nicieni ANMT-1(gk457)  (Schmeisser i wsp., 2013 Literatura  >>).

Autorzy badań postulują, że kluczowa rola, jaką przypisuje się sirtuinom (proteiny, prawdopodobnie związane z procesem starzenia się) wynika z ich udziału w szlaku metabolicznym kwasu nikotynowego, w którym powstaje 1-MNA (Rysunek B). Sugerują również, iż suplementacja 1-MNA może wpływać korzystnie na zdrowie i długość życia ludzi.

Rysunek B. Rola sirtuin w metabolizmie 1-MNA (Schmeisser i wsp., 2013 Literatura  >>).


Związek pomiędzy sirtuiną 1 (Sirt1) i 1-MNA wykazały także badania opublikowane w Nature Medicine (Hong i wsp., 2015 – Literatura  >>). Dowiedziono w nich, iż 1-MNA zwiększa ekspresję Sirt1 i wpływa również na ich stabilizację (Rysunek C).

Rysunek C. Wpływ 1-MNA na ekspresję białka Sirt1 u zwierząt na wysokotłuszczowej diecie (HFD) (Hong i wsp., 2015 Literatura  >>).

Zgodnie z badaniami in vivo, wprowadzenie suplementacji 1-MNA do wysokotłuszczowej diety zwierząt zapobiega deregulacjom metabolicznym. 1-MNA zwiększa poziom Sirt1 w wątrobie, hamuje syntezę cholesterolu i kwasów tłuszczowych w hepatocytach, zmniejsza poziom trójglicerydów i zawartość cholesterolu w wątrobie oraz ogranicza stan zapalny wątroby (Hong i wsp., 2015 – Literatura  >>).